Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, Instal·lacions Submarines Barcelona, S.A. informa a tots els usuaris del Lloc web sobre el tractament de les seves dades personals.

En general, amb quina finalitat tractarem les seves dades personals al lloc web?

  • Gestionar la recepció i resposta a sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari, a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició al lloc web de l’empresa.
  • Rebre i gestionar les candidatures rebudes a través de l’espai habilitat a aquest efecte al lloc web, així com qualsevol altra que pogués ser remesa de manera espontània.

Quina és la legitimitat per al tractament de les seves dades?

  • Pel que fa a la resposta a sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició al lloc web de l’empresa, el consentiment i un interès legítim de l’empresa en l’atenció al client i la millora de processos de qualitat.
  • Pel que fa a la gestió i resposta de les sol·licituds d’ocupació, així com les que poguessin rebre de manera espontània, un interès legítim en la gestió dels recursos humans de l’Empresa.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

De manera general, les dades proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les finalitats esmentades anteriorment i se suprimiran quan hagin deixat de ser necessàries.

Pel que fa a la informació enviada en relació a possibles processos de selecció, les dades es mantindran mentre el procés estigui obert i, un cop finalitzat, durant un màxim d’un any.

Quina és l’origen de les seves dades?

Tractarem les dades facilitades per vostè i les que es generin a partir de la seva relació amb l’empresa.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

  • De manera general, no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers llevat que la comunicació fos imprescindible per respondre les consultes plantejades a través del lloc web.

A més del que s’ha dit anteriorment, podrien tenir accés a les seves dades tercers, Encarregats del Tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Mentre l’empresa. tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

Accés.- L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no les dades que el concerneixin, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’estigui duent a terme.

Rectificació.- L’interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin o que es compleixin aquelles que fossin incompletes.

Supressió.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas, la supressió estarà subjecta als límits establerts en la norma reguladora.

Limitació del tractament.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les seves dades.- És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que el concernixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.

Els referits drets podran ser exercits mitjançant sol·licitud escrita, signada i acompanyant el seu DNI adreçada a: rgpd@instalsub.com. o a: Moll Evaristo Fernández, s/n. Edifici Remolcadors. 08039 Barcelona.

Tutela de les autoritats de control.

En cas que ho cregui oportú, pot requerir la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades presentant la corresponent reclamació.www.agpd.es. C/ Jorge Juan nº 6 28001 Madrid.