INSTAL·LACIONS SUBMARINES BARCELONA SA (d’ara endavant, el Prestador)

Domicili: MOLL EVARIST FERNÀNDEZ, s/n. EDIFICI REMOLCADORS. 08039, BARCELONA, BARCELONA

NIF: A62438189

Registre Mercantil: Barcelona Tom: 33155 Llibre: 1 Full: B224285

1.- Objecte

1.1. En compliment de les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén informar respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

1.2. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

1.3 El present avís legal tindrà un període de validesa indefinit i serà aplicable, fins a la publicació d’una nova versió.

1.4 El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent com a suficient la publicació al lloc web del prestador.

1.5 En aquest sentit es recomana la revisió periòdica del present avís legal.

1.6 El prestador es reserva el dret a denegar o restringir l’ús i/o accés del lloc web d’un usuari, davant l’incompliment de les presents condicions generals, sense dret a rebre compensació ni indemnització alguna per aquest fet.

2.- Obligacions de l’usuari

2.1 Per a la prestació de determinats serveis oferts a través del present portal web es sol·liciten una sèrie de dades a l’usuari. La finalitat de la mencionada sol·licitud és fer possible executar el servei sol·licitat en les degudes condicions. A aquest efecte, l’usuari es compromet a què les dades sol·licitades i declarades, siguin verídiques, completes i precises, i es compromet, igualment, a notificar al prestador, qualsevol canvi que afecti les mateixes el més aviat possible, per evitar els problemes que poden derivar en cas que el prestador disposi de dades incorrectes o desfasades.

3.- Exempció de responsabilitat

3.1 El prestador:

a) S’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix. b) No pot garantir que l’ús que es faci del lloc web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i l’ordre públic; no obstant això, adoptarà les mesures que en cada moment consideri oportunes per complir amb el que està establert en la legislació vigent. c) No és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització que l’usuari faci del lloc web o dels serveis i continguts que s’ofereixen. d) Es reserva el dret d’impedir a l’usuari l’accés i ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense previ avís, en cas d’incompliment de les condicions generals i particulars d’ús i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic. e) Es reserva el dret a modificar el present avís legal en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris. Tota modificació serà notificada als usuaris, amb la major brevetat possible. Es considera notificació de la modificació, a l’usuari, la inserció del nou text d’Avis Legal al present portal web. L’ús del portal web després de la modificació de les condicions generals implica la seva acceptació, per part de l’usuari. f) En cap cas el prestador serà responsable de danys morals, lucre cessant i/o de qualsevol danys directes o indirectes, que pugui patir l’usuari. g) Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. h) Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no pot descartar la possibilitat que puguin donar-se circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions en el servei per dur a terme tasques de manteniment o que esdevinguin fets fora del seu control, com són les causes de força major, catàstrofes naturals, accions d’hackers o crackers, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. i) En tot cas, l’usuari no podrà reclamar econòmicament aquesta interrupció de servei.

4.- Comunicació d’incidències

En cas que tingui alguna incidència relacionada amb el servei, ja sigui abans o després de la compra realitzada, podrà contactar amb nosaltres a: info@instalsub.com.

5.- Propietat intel·lectual i industrial

5.1 El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

5.2 Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

5.3 Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

5.4 L’usuari i/o visitant del portal web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels referits continguts del portal web mitjançant mitjans diferents als habilitats pel mateix a l’efecte, o dels que s’utilitzin legítimament a Internet i hagin estat autoritzats prèviament, de forma expressa i per escrit per part del prestador. A més, es compromet a no fer cap altra activitat que pugui infringir els drets de propietat intel·lectual del prestador, o dels usuaris del portal web.

5.5 Per realitzar qualsevol tipus d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu: info@instalsub.com.

6.- Clausula de salvaguarda.

6.1.- La possible invalidesa o ineficàcia d’una o diverses clàusules de les presents condicions generals, deguda a qualsevol causa, no determinarà la invalidesa o la ineficàcia del seu conjunt, que romandrà vigent i eficaç per a totes les altres clàusules.

7.- Legislació i jurisdicció

7.1.- La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del Portal, serà la llei espanyola.

7.2.- Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir amb ocasió de l’ús del Portal i els seus serveis, les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció de jutges i tribunals de Barcelona. En cas que l’usuari tingui la consideració de consumidor serà la del domicili de l’usuari, o el que, en cada cas, establisca la normativa en matèria processal i/o de consumidors i usuaris.